Αινιγμάτων Αγών

Aenigma Agon

Image01

Ο Μεγίστειος Αινιγμάτων Αγών είναι ένας διεθνής αγώνας (τριπλός διαγωνισμός) επίλυσης, επιγραφής, και επινόησης γρίφων. Για πληροφορίες παρακαλούμε κάνετε κλικ εδώ.

The Megistian Aenigma Agon is an international agon (triple puzzle competition) of puzzle interacting, inscripting, and inventing. For more information, please click here.

 

 

Παράδοση στα αινίγματα

Tradition in enigmas

Είναι γνωστό πως η Ελλάδα έχει μια τεράστια παράδοση στα αινίγματα (Σφίγγα, Λαβυρινθος, Γόρδιος Δεσμός, Κούπα του Πυθαγόρα, κτλ), αλλά και το οτι το παλαιότερο αίνιγμα στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι το Οστομάχιο του Αρχιμήδη.

It is well known that Hellas has an enormous tradition in enigmas (Sphinx, Labyrinth, Gordian Knot, Pythagoras Justice Cup, etc), and that the oldest puzzle in human history is the Stomachion by Archimedes.

Image01

Αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό είναι πως το Καστελλόριζο έχει μια επίσης μεγάλη παράδοση στα αινίγματα, όπως αποδεικνύει η ύπαρξη περιοδικών του 19ου αιώνα.

What is not well known is that Kastellorizo has also a big tradition in enigmas, as the existence of such magazines of the 19th century proves it.

Image01

Image01

 

Αναγραμματισμοί/Anagrams

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ = ΖΕΣΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙ

ΟΡΚΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΑΣ = ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΕΜΑΣ

(του Πανταζή Κ. Χούλη)

 

Άνθρωποι Αινιγμάτων με καταγωγή από το Καστελλόριζo

Puzzle people from Kastellorizo.

Ο μεγαλύτερος σύλλογος αινιγμάτων στον κόσμο έχει μόλις τρία Ελληνικά μέλη ως εφευρέτες, τον Παναγιώτη Βερδέ, τον Μιχάλη Τούλουζα, και τον Πανταζή Κ. Χούλη. Οι δύο τελευταίοι έχουν καταγωγή από το Καστελλόριζο, και άρα οι δύο από τους τρεις γνωστότερους διεθνώς Έλληνες εφευρέτες αινιγμάτων είναι Καστελλοριζιοί.

The biggest enigma club in the world has just three Greek members as inventors , Panagiotis Verdes, Michael Toulouzas, and Pantazis C. Houlis. The latter two are descended from Kastellorizo​​, and so the two out of three internationally best known Greeks enigma inventors are Kastellorizians.

 

Image01

Ο δύο Καστελλοριζιοί Μιχάλης Τούλουζας και Πανταζής Χούλης στο Βερολίνο (2011) όπου βραβεύτηκαν.

The two Kastellorizians Micheal Toulouzas and Pantazis Houlis who were honored for their puzzle inventions in Berlin (2011).


Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Τούλουζας θεωρείται ως ο καλύτερος κατασκευαστής ξύλινων αινιγμάτων σε όλο τον κόσμο, και μάλιστα έχει σαρώσει τα διεθνή βραβεία τα τελευταία χρόνια, με γρίφους όπως «Η Πόρτα της Νεράϊδας» (2014).

Ο Πανταζής Χούλης έχει κατοχυρώσει διεθνείς πατέντες ευρεσιτεχνίας για κατασκευές βασισμένες σε τετραδιάστατη συμμετρία, περιστροφική βαρύτητα, και συγχρονιζόμενους υποκύβους.

 

More specifically, Michael Toulouzas is regarded as the best wooden puzzle maker worldwide, and he has also won many international prizes with puzzles such as his amazing "Fairy's Door" (2014).

Pantazis Houlis has filed international patents for invention constructions based on four dimensional symmetry, rotational gravity, and synchronized sub-cubes.

Image01

Έχουν κατασκευαστεί τουλάχιστον τέσσερα αινίγματα με θέμα το Καστελλόριζο, τα δύο από αυτά είναι του Πανταζή Χούλη, (Αλιδόνα από το Καστελλόριζο, και το Σπίτι του Καστελλορίζου), ενώ υπάρχουν και τα δύο αινίγματα της Ιαπωνικής εταιρείας Χαναγιάμα, το Καστ Αμουρ (όπως παρουσιάζεται στην κάτω εικόνα, ένα αίνιγμα με το σύμβολο του Καστελλορίζου), και το Καστ Ντόλτσε.

There have been constructed at least four enigmas with a Kastellorizo theme, two of them are from Pantazis Houlis (Eledono from Kastellorizo, and the Kastellorizo House​​), and there are also two enigmas made by the Japanese company Hanayama, the Cast Amour (shown below depicting the symbol of Kastellorizo), and the Cast Dolce .

Image01

Συνέδριο Αινιγμάτων Καστελλορίζου (Σ.Α.Κ.)

Kastellorizo Enigma Congress (K.E.C.)

Image01

Κάθε χρόνο, ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Καστελλορίζου το «Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης», διοργανώνει το Συνέδριο Αινιγμάτων Καστελλορίζου, ένα γεγονός αφιερωμένο στη μάθηση των υπάρχοντων αινιγμάτων στον κόσμο. Είναι ουσιαστικά μια έκθεση με νέα και παλαιά αινίγματα. Το πρώτο Συνέδριο Αινιγμάτων έγινε το 2009.

Every year, the local cultural association the "Golden Wreath of Megisti" organises the Kastellorizo Enigma Congress, an event dedicated in learning the puzzles which exist today in our world. It is essentially an exhibition with new and old puzzles. The first K.E.C. took place in 2009.

Image01

Το Σ.Α.Κ. του 2011 στην Αγορά

The 2011 K.E.C at the Agora.

 

 

Μελλοντικά σχέδια
Future plans

Τα μελλοντικά σχέδια αφορούν την δημιουργία ενός Μουσείου Αινιγμάτων στο Καστελλόριζο. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί:

 • Υπάρχει παράδοση του παρελθόντος
 • Υπάρχει παράδοση του παρόντος
 • Υπάρχει θέληση για μελλοντική παράδοση
 • Οι Καστελλοριζιοί λατρεύουν τα αινίγματα
 • Το νησί είναι γεμάτο με ενέργεια
 • Το νησί έχει πολλά αινιγματικά μυστήρια
 • Το νησί δίνει έμπνευση
 • Τα παιδιά διψούν για γνώση
 • Το Καστελλόριζο είναι κοσμοπολίτικο
 • Προσφέρει μια δημιουργική λύση για την απομόνωση (ειδικά το χειμώνα)

 

Future plans involve the construction of an Enigma Museum in Kastellorizo. The reasons for this are many:

 • There is a rich past tradition
 • There is a rich present tradition
 • There is a will for future tradition
 • Kastellorizians love enigmas
 • The island is full of energy
 • The island has many enigmatic mysteries
 • The island can be very inspirational
 • The children are thirsty for knowledge
 • Kastellorizo is cosmopolitan
 • It offers a creative solution for this isolated place (especially in winter)

 

Image01

 

Σημείωση: Τα αινίγματα του Πανταζή Χούλη δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση.

Note: The enigmas from Pantazis Houlis are not available for sale.