ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ/ABOUT US

Image 04

Το πάθος και η αγάπη γίνονται μια δημιουργική δύναμη.

Πίσω στο 1995, ο Δρ Πανταζής Χούλης (του Κωνσταντίνου) ξεκίνησε μια ντροπαλή ιστοσελίδα για το Καστελλόριζο στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας (με την πολύτιμη βοήθεια του - τότε - διαχειριστή υπολογιστών του τμήματος Μαθηματικών Κον Σάββας, ο οποίος έχει επίσης τις ρίζες από το Καστελλόριζο). Τα επόμενα χρόνια, οι τομείς Megisti.net, Kastellorizo.net και Castellorizo.net αποκτήθηκαν, και το νησί είχε μια πιο σταθερή αναφορά στο διαδίκτυο.

Από τότε, πολλές αλλαγές έχουν συμβεί, ενώ περισσότεροι άνθρωποι συμμετείχαν και βοήθησαν να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, η οποία τώρα έχει γίνει τόσο πολύχρωμη, όσο και το μαγευτικό νησί μας, ειδικά τώρα που είμαστε σε θέση να διαμένουμε πολλούς μήνες (συμπεριλαμβανομένου και του χειμώνα) στο Καστελλόριζο. Εκτός από τα αινίγματα και τις τοπικές συναντήσεις στο λιμάνι, είμαστε επίσης πολύ έμπειροι σε διαδρομές στα κρυφά μονοπάτια του νησιού, και θα ενθουσιαστούμε αν μας κάνετε παρέα. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτόν το δικτυακό τόπο!

 

Image 04

Passion and love becomes a creative force.

Back in 1995, Dr Pantazis Constantine Houlis started a shy website about Kastellorizo at the University of Western Australia (with the valuable help of the - then - computer administrator of the Mathematics departpment Con Savvas, who also has roots from Kastellorizo). The next years, the domains Megisti.net, Kastellorizo.net, and Castellorizo.net were acquired, and the island had a more solid internet reference.

Since then, many changes have happened, while more people were involved and helped to enrich the website's content, which now is made as colorful as our magical island, especially as we are able to spend many months (including winter) in Kastellorizo. Besides the enigmas and the local meetings at the port, we are also very experienced in going around the secret paths of the island, and we will be thrilled if you joined us. We hope you enjoy this website!Η τοπική πολιτιστική ένωση ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ. του Καστελλορίζου και τα παρακλάδια «Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης» και «Μεγίστης Βόλτες».

The local EN.I.G.MA cultural club and its branches "Golden Wreath of Megisti" and " Megisti Walks ".

 

Η «ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ.» είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος που έχει τη βάση του στο Καστελλόριζο. Τo 1913 βρέθηκε σε αρχαίο τάφο θήκη, που περιείχε ένα χρυσό στεφάνι (από το οποίο έχουν διασωθεί τα 22 από τα 35 φύλλα κισσού και καρπούς που είχε προπολεμικά) ελληνιστικής περιόδου/μυκηναϊκής εποχής, το οποίο δεν εκτίθεται, αλλά φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μoυσείo (ΑΘήνα), δώρο του Δήμoυ Καστελλορίζου. O πολιτιστικός σύλλογος σαν ιδέα ιδρύθηκε ακριβώς έναν αιώνα μετά (2013).

Σκοπός του συλλόγου είναι η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των κατοίκων του νησιού, η επανεμφάνιση και διαφύλαξη των στοιχείων σχετικών με τα ήθη και τα έθιμα του νησιού, ο εξωραϊσμός αυτού, η προβολή των τοπικών παραδόσεων της περιοχής, η προστασία του περιβάλλοντος, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, και γενικά η προσπάθεια συμμετοχής στην επίλυση κάθε είδους προβλημάτων, ειδικά γρίφους.

Η οργάνωση πολιτιστικών γεγονότων στο Καστελλόριζο περικλείει (χωρίς να περιορίζεται σε αυτά):

1. Δημόσια εμφάνιση οπτικο-ακουστικού υλικού.
2. Οδοιπορικά σε μονοπάτια και αναρρίχηση.
3. Αθλητικούς αγώνες.
4. Παρουσίαση γρίφων με επιμορφωτικές διαλέξεις και συνεστιάσεις.

Να τονίσουμε πως αν θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε το Καστελλόριζο, ο βέλτιστος τρόπος είναι μέσω τοπικών ενώσεων και μόνιμων κατοίκων. Σας προσκαλούμε όλους να γίνετε μέλη του συλλόγου μας, κάτι που μπορεί να γίνει με ένα απλό ιδιωτικό μήνυμα στην ενεργή σελίδα του συλλόγου στο facebook.

 

The "EN.I.G.MA club " is a cultural association that has its base in Kastellorizo. In 1913 a golden wreath was found inside an ancient tomb pouch (of which 22 have been rescued from the 35 ivy leaves and fruits that it had prewar) Hellenistic period / Mycenaean era, which is not exposed, but is kept in the Museum National Archaeological (Athens), a gift of the Municipality of Megisti. The existence of the cultural association as an idea was created a century later (2013).

The purpose of the club is to raise the intellectual and cultural level of its members and the residents of the island, recurrence and preservation of characteristics relating to the manners and customs of the island, their embellishment, the promotion of local traditions of the area, protection of the environment, the culture of sportsmanship, and generally trying to participate in solving all kinds of problems, especially 3D puzzles.

The organization of cultural events in Kastellorizo ​​includes (but is not limited to):

1. Public display of audio-visual material.
2. Trekking and climbing trails.
3. Athletic competitions.
4. Puzzle shows, educational lectures and gatherings.

Please note, that if you really want to support Kastellorizo, the best way is to do this through local clubs and local people. We invite everyone to join/help this association, something that can be done with a simple private message on the association's active facebook page.