Χάρτης Καστελλορίζου
Map of Kastellorizo

Πατήστε εδώ/Click here

Αυτός ο παλιός (αλλά σημαντικότατος!) χάρτης αποτελεί μία γενναιόδωρη προσφορά από τον Σύνδεσμο των Απανταχού Καστελλοριζιών «Ο Άγιος Κωνσταντίνος». Βελτιστοποίηση και «scanning» έγιναν από το Kastellorizo.net.

Τhis old (but valuable!) map is a generous contribution from the Wordwide Association of Kastellorizians "O Agios Constantinos". Optimization and scanning was completed by Kastellorizo.net.


Χάρτες του Google
Google Maps

Πατήστε εδώ/Click here

 

Καιρικές Συνθήκες
Weather

Πατήστε εδώ/Click here

Κυκλώνας Ρόδου/Cyclone Rodos

 

Τοπικοί Άνεμοι
Local winds

Πατήστε εδώ/Click here

 


 

Διαδραστικός Χάρτης
Interactive Map (Google)

Πατήστε εδώ/Click here

Σημαντικές τοποθεσίες του Καστελλορίζου.

Important places of Kastellorizo.

 

Ναυτικός Χάρτης
Nautical Map

Πατήστε εδώ/Click here

Γιά πιό λεπτομερείς ναυτικούς χάρτες, παρακαλούμε να επισκεφθείτε το www.1yachtua.com. Πολλά ευχαριστώ στον κύριο Βαλερύ Κουλάγκα που μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε αυτόν τον χάρτη!

For more detailed nautical maps, please visit www.1yachtua.com. Many thanks to Mr Valery Koulaga for allowing us to present this map!

 

Χάρτης ΑΟΖ/EEZ Map

Πατήστε εδώ/Click here

Χάρτης για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελλάδος, όπου το Καστελλόριζο παίζει καθοριστικό ρόλο.

Map of the Exclusive Economic Zone of Hellas, where Kastellorizo plays a vital role.

 

Διέλευση Πλοίων
Marine Traffic

Πατήστε εδώ/Click here

 

Γύρος του νησιού
Trip-In-View

Πατήστε εδώ/Click here

 

 

Γεωγραφική Θέση
Location

Πατήστε εδώ/Click here

Δείτε αυτό το διασκεδαστικό κλιπάκι (με μουσική υπόκρουση) για να κατονοήσετε τη θέση του νησιού στον παγκόσμιο χάρτη.

You may view this entertaining clip (with music) to comprehend the position of the island in the world map.

 

Ο Πραγματικός Χάρτης της Ελλάδας/
The True Map of Hellas

Πατήστε εδώ/Click here

Μια χιουμοριστική προσέγγιση του εθνικού μας χάρτη, όπου αυτή τη φορά το Καστελλόριζο δεν είναι μέσα στο τετραγωνάκι, αλλά η υπόλοιπη Ελλάδα!

A humorous approach on how the actual national map of Hellas should look like.

 

Πρόσφατη Σεισμικότητα
Real Time Seismic Data

Σχεδιασμός Πραγματικού Χρόνου/
Real Time Plotting

Σταθμός/Station

Ελλάς τελευταίες 48 ώρες/Hellas last 24 hours