O 1ος MAA έχει πια ολοκληρωθεί. Περίληψη γεγονότων και νικητών υπάρχει εδώ. Σας περιμένουμε πάλι το 2018!
The 1st MAA is now over. Summary of the events and the winners can be found here. We hope to see you again in 2018!

ΝΙΚΗΤΕΣ / WINNERS

Megisteus Award (blue competition):
Kirill Grebnev, Cylimaze

Odysseus Award:
Kirill Grebnev, Cylimaze

Prometheus Award:
Kirill Grebnev, Tunnel Effect

Apollo Award:
Kate Jones, MiniMatch-I

Archimedes Award:
Patrick Timmerman, One in a Row


Euclid Award:
Vaclav Obsivac, Kissel

Hephaestus Award:
Dimitrios Pettas, Ekans

Pandora Award:
Vaclav Obsivac, Ompic
 
     

Megisteus Award (green competition):
Emrehan Halici

Sphinx Award:
Emrehan Halici

Daedalus Award:
Giannis Psihos
     
Megisteus Award (red competition)
Stamatia Achladioti

Hermes Award:
Stamatia Achladioti

Achilles Award:
Anastasia Kalomirou

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

SUMMARY

Ο Μεγίστειος Αινιγμάτων Αγών (Μεγίστειος, λόγω της ονομασίας Μεγίστη) είναι ένας Τριπλός Διεθνής Διαγωνισμός (Επίλυσης, Επιγραφής/Εικόνας και Επινόησης). Είναι μια γιορτή παιχνιδιών και λογοπαίγνιων για παιδιά από 0 έως 150 χρονών, που παρουσιάζει στον κόσμο τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στους γρίφους και στα αινίγματα.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν κι άλλες δραστηριότητες, όπως διαλέξεις γρίφων, έκθεση αρχαίων ελληνικών μηχανισμών, συνέδριο αινιγμάτων, κ.α.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ εδώ.

 

The Megistian Aenigma Agon is a Triple International Puzzle Competition (Interaction, Inscription/Illusion and Invention). The word Megistian comes from one of the island's names (Megisti), Aenigma means puzzle, and Agon stands for competition. It is a celebration of toys and word-games for children from 0 to 150 years old, presenting to the world Greece's leading role in puzzles.

In parallel, there will be more events, such as puzzle lectures, exhibition of ancient greek mechanisms, the annual KEC (i.e. rare and new puzzle exhibition), etc.
For more details, please click here.

Σαν ορισμός, ο Γρίφος, το Αίνιγμα, ή η Σπαζοκεφαλιά, είναι οτιδήποτε γυμνάζει το μυαλό μας.

 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

As a definition, a Puzzle, an Aenigma or a Brainteaser, is anything which trains our mind.

 

THREE TYPES OF INTERNATIONAL COMPETITIONS

1. ΕΠΙΛΥΣΗΣ (κόκκινος αγώνας).
Εδώ θα πρέπει να επιλυθεί γρήγορα ένας γρίφος.
Περισσότερες λεπτομέρειες (και παραδείγματα) εδώ.

 

1. INTERACTION (red agon).
This is a speed solving competition. Presence is required.
For more details (including examples), please click here.

2. ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ & ΕΙΚΟΝΑΣ (πράσινος αγώνας).
Εδώ θα βραβευθεί ένα προφορικό πρόβλημα που εκφράζεται με λέξεις ή/και αριθμούς, ή μια εικόνα γρίφος.
Περισσότερες λεπτομέρειες (και παραδείγματα) εδώ.

 

2. INSCRIPTION & ILLUSION (green agon).
Here, a smart problem expressed mainly in words and/or numbers), or a puzzling picture will be awarded a prize. Presence is NOT required.
For more details (including examples), please click here.

3. ΕΠΙΝΟΗΣΗΣ (γαλάζιος αγώνας).
Εδώ θα βραβευθεί ο καλύτερος επιστημονικός ή/και μηχανικός γρίφος, που έχει την τρισδιάστατη μορφή παιχνιδιού.
Περισσότερες λεπτομέρειες (και παραδείγματα) εδώ.

 

3. INVENTION (blue agon).
Here, the best scientific and /or mechanical 3d puzzle (in the form of a toy or a gadget), will be awarded. Presence is NOT required.
For more details (including examples), please click here.

Οι τρεις νικητές (κάθε διαγωνισμού) θα κερδίσουν ως τρόπαιο ένα μικρό αντίγραφο του Χρυσού Στεφανιού της Μεγίστης (όπως απεικονίζεται κάτω - το βραβείο δεν είναι φτιαγμένο από χρυσό, αλλά είναι μεγάλης αξίας).

 

 

The three winners (in each competition/agon, red, green and blue) will receive as a trophy, a small copy of the Golden Wreath of Megisti (pictured below - the trophy is not made of gold, but it is still of great value.)

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

 

 

INFORMATION ABOUT KASTELLORIZO ISLAND

Το Καστελλόριζο (ή η Μεγίστη) είναι ένα μικρό αλλά πανέμορφο νησάκι με τεράστια ιστορία και πληθυσμό 300 κατοίκων. Έχει ιστορία και στους γρίφους, ενώ στο Μουσείο Καστελλορίζου υπάρχει περιοδικό γρίφων του 19ου αιώνα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

 

Kastellorizo (also known as Megisti) is a small but beautiful island with some enormously rich history, and a population of 300 inhabitants. The island has also a big puzzle history. For example, the Kastellorizo Museum has a puzzle magazine from the 19th century.
For more details, please click here.

 

Ο Τρίχας ο Σπαζοκέφαλος (όπως φαίνεται στη φωτογραφία πάνω αριστερά) είναι μασκώτ και προστάτης των γριφο-εκδηλώσεων. Πάντα με ειρηνικό τρόπο (με σπαζοκεφαλιές), διαδίδει την άμιλλα και την ηθική, ενώ παράλληλα γυμνάζει το μυαλό όλων.
www.puzzleninja.com

Στα δεξιά υπάρχει φωτογραφία από το Φεστιβάλ του 2016.

 

Trihx the Puzzle Ninja (as seen in the photo on the left) is the official mascot and protector of all the puzzle activities. Always with a peaceful way (i.e. by using puzzles), he promotes sportsmanship and good ethics, while exercising the mind of all people.
www.puzzleninja.com

On the right there is a photo from the 2016 Festival.

Ο Μεγίστειος Αγών Αινιγμάτων υποστηρίζεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πέρα από τα Σύνορα.
The Megistian Aenigma Agon is supported by the International Documentary Festival Beyond the Borders.


  
Για να διαδώσετε το διαγωνισμό χρησιμοποιείστε τις παραπάνω εικόνες.
To spread the word, you may use any of the two above images as a banner.


Πίσω στο Kastellorizo.net / Back to Kastellorizo.net

© Copyright 2017 M.A.A.