2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ & ΕΙΚΟΝΑΣ
(πράσινος αγώνας):

Εδώ θα βραβευθεί το καλύτερο προφορικό πρόβλημα

- που εκφράζεται με Ελληνικές λέξεις ή/και με αριθμούς.
- που λύνεται με χαρτί και μολύβι.
- που αποτελεί αίνιγμα με μορφή παροιμίας ή ποίησης.

ή η καλύτερη εικόνα που είναι σπαζοκεφαλιά.

 

Δεν είναι απαραίτητη η γνώση μαθηματικών ή φιλοσοφίας. Ο νικητής θα κερδίσει ένα μικρό αντίγραφο του Χρυσού Στεφανιού της Μεγίστης. Τα ονόματα των καλύτερων θα δημοσιευθούν στη Βίβλο των Μεγίστειων νικητών (στην εδώ ιστοσελίδα).

Οι διαγωνιζόμενοι δε χρειάζεται να είναι παρόντες, αλλά θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε επιγραφές διαγωνιζόμενων που θα βρίσκονται στο Καστελλόριζο. Επιτρέπονται εως τρεις επιγραφές ή εικόνες από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

Παραδείγματα:

Αινίγματα όπως: «τον έναν άνθρωπο τον κάνει δύο. Τι είναι;»
(η απάντηση είναι ο καθρέφτης).
Παράδοξα όπως: «είμαι ψεύτης» (αν ο ψεύτης λέει ψέματα, τότε πως μπορεί να είναι ψεύτης;).
Προβλήματα Λογικής όπως: «μπορούμε να κόψουμε μια στρογγυλή τούρτα σε οχτώ ίσα κομμάτια με τρεις τομές;».
Αναγραμματισμοί όπως: ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ = ΖΕΣΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙ (απλά αλλάζουμε τη θέση των γραμμάτων).
Καρκινικές Γραφές όπως: «νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν» (δηλ. λέξεις ή προτάσεις που διαβάζονται το ίδιο και ανάποδα).
Γλωσσοδέτες όπως: «Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά».
Εικόνες όπου πρέπει να βρούμε τις διαφορές.
Οφθαλμαπάτες (δισδιάστατες εικόνες).

Οι επιγραφές ή οι εικόνες πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά (με θέμα «Διαγωνισμός Επιγραφής και Εικόνας») στο email MAA2017@megisti.net πριν τις 25 Αυγούστου.

 

2. INSCRIPTION & ILLUSION COMPETITION
(green agon):

Here, a prize will be given to the best oral problem such that:

- it is expressed in words (Greek or English) and/or numbers
- which can be solved by paper and pencil.
- an intelligent aenigma in the form of proverb or poetry.

or the best puzzling picture.

 

It is not necessary to know mathematics, philosophy, philology, or any other science. The first winner will win a trophy, a small copy of the Golden Wreath of Megisti. Also, the names of the best competitors will be published in the Megistian Winners' Book (on the site here).

Competitors in this competition do not have to be present, but more attention will be given to inscriptions made by competitors who are on Kastellorizo island during the competition. The maximum number of inscriptions or illusions sent by one competitor is three.

Examples:

Aenigmas such as: "It turns one person into two. What is it?" (the answer is the mirror).
Paradoxes such as: "I am a liar" (if the liar is actually telling a lie, how can he be a liar?)
Logical Problems such as: "how can we cut a round pie into eight equal pieces by only using three straight line dissections?"
Anagrams such as: "Madam Curie" = "Radium came" (i.e. obtaining new words or phrases by changing the position of letters).
Palindromes such as: "was it a car or a cat I saw?" (i.e. words or phrases which can be read the same backward and forward).
Tongue Twisters
, such as: "She sells sea-shells on the sea-shore.The shells she sells are sea-shells, I'm sure".
Pictures, where we need to find the differences.
Visual Illusions using two dimensional pictures.

The inscriptions or the illusions (pictures) must be sent electronically (with topic "Inscription & Illusion Competition") to the email MAA2017@megisti.net before the 25th of August.

Ο νικητής θα κερδίσει ως τρόπαιο ένα μικρό αντίγραφο του Χρυσού Στεφανιού της Μεγίστης (όπως απεικονίζεται κάτω).

 

 

The winner will receive as a trophy a small (but valuable) copy of the Golden Wreath of Megisti (as shown in the picture below).

 

 

 

Ο Μεγίστειος Αγών Αινιγμάτων υποστηρίζεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πέρα από τα Σύνορα.
The Megistian Aenigma Agon is supported by the International Documentary Festival Beyond the Borders.

Πίσω στην κεντρική σελίδα του ΜΑΑ / Back to the main MAA page

Πίσω στο Kastellorizo.net / Back to Kastellorizo.net

© Copyright 2017 M.A.A.