ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

SUMMARY

Με την εμπειρία του αυστραλιανού Συλλόγου Μηχανικών και Μαθηματικών Γρίφων (2005-2012), του Συνεδρίου Αινιγμάτων Καστελλορίζου (από το 2009), και με την υποστήριξη του διεθνούς φεστιβάλ Πέρα από τα Σύνορα (beyondtheborders.gr), του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (idisme.gr) και του Kastellorizo.net, διοργανώνεται ο Α' Μεγίστειος Αινιγμάτων Αγών στο Καστελλόριζο από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο Μεγίστειος Αινιγμάτων Αγών (Μεγίστειος, λόγω της ονομασίας Μεγίστη) είναι ένας Τριπλός Διεθνής Διαγωνισμός (Επίλυσης, Επιγραφής/Εικόνας και Επινόησης). Είναι μια γιορτή παιχνιδιών και λογοπαίγνιων για παιδιά από 0 έως 150 χρονών, που παρουσιάζει στον κόσμο τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στους γρίφους και στα αινίγματα.

Η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστική ιστορία στους γρίφους, με παραδείγματα όπως το Οστομάχιον του Αρχιμήδη (ο πρώτος καταγεγραμμένος γρίφος της ανθρωπότητας που βρέθηκε μέσα στο γνωστό Παλίμψηστο), το Λαβύρινθο της Κρήτης, το Κουτί της Πανδώρας, το Αίνιγμα της Σφίγγας, το Γόρδιο Δεσμό (που έκοψε ο Μέγας Αλέξανδρος και που έχει δώσει την ονομασία του σε πολλούς γρίφους), το Δούρειο Ίππο, τη Δικαία Κούπα του Πυθαγόρα, το Λίνδιο Κλεόβουλο (ο σοφός με ειδικότητα στα αινίγματα), οι Χρησμοί της Πυθίας, κ.α.

Η διοργάνωση του Μεγίστειου Αινιγμάτων Αγώνος είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να πράξουμε για να τιμήσουμε τη γνώση και τη σοφία στη χώρα που ανέδειξε τα Μαθηματικά, τη Φιλοσοφία, την Αστρονομία, την άμιλλα, και άλλα πολλά.

Παράλληλα, θα υπάρξουν και άλλα σημαντικά γεγονότα, όπως:

1. Διάλεξη Γρίφων (01/09/17, 8.15μμ) του διακεκριμένου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Μιχάλη Λάμπρου (διοργανωτής του διεθνή διαγωνισμού Καγκουρό στην Ελλάδα, www.kangaroo.gr).

2. Έκθεση (29/08/17-03/09/17, 11πμ-1μμ και 6μμ-8μμ) των εκπληκτικών Αρχαίων Ελληνικών Μηχανισμών, του παγκοσμίου φήμης μουσείου Κοτσανά (kotsanas.com).

3. Διάλεξη Γρίφων (01/09/17, 7.30μμ) του Καστελλοριζιού συλλέκτη, κατασκευαστή γρίφων, και πρώην καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας Πάνταζή Χούλη (houlis.com).

4. Συνέδριο Αινιγμάτων Καστελλορίζου (KEC, ετήσιο από το 2009). Έκθεση με νέους και παλιούς μηχανισμούς, σπάνιους τρισδιάστατους γρίφους, και πολλά πρωτότυπα (από τη συλλογή του Πανταζή Χούλη), ώστε να εμπνεύσουν τους πάντες.

 

 

With the experience of the Australian Mechanical and Mathematical Puzzle Club (UWA, 2005-2012), the Kastellorizian Enigma Congress (since 2009), and with the support of the International Festival Beyond the Borders (beyondtheborders.gr), the Hellenic History Foundation (idisme.gr) and Kastellorizo.net, the 1st Megistian Aenigma Agon will be held on the Greek island of Kastellorizo from the 1st of September 2017 until the 3rd of September 2017.

The Megistian Aenigma Agon is a Triple International Puzzle Competition (Solving, Inscription/Illusion and Inventing). The word Megistian comes from one of the island's names (Megisti), Aenigma means puzzle, and Agon stands for competition. It is a celebration of toys and word-games for children from 0 to 150 years old, presenting to the world the leading role of Greece in puzzles.

Greece's history in puzzles is the richest, as it contains a variety of aenigmas, featuring the Ostomachion (the oldest puzzle in the world made by Archimedes, for which extra details were found inside the famous Palimpsest), the Labyrinth of Crete (made by Daedalus), Pandora's Box, the Sphinx's Aenigma, the Gordian Knot (which was cut by Great Alexander, and is used to name many puzzles), the Trojan Horse (by Odysseus), the Pythagorean Justice Cup, Kleovoulos from Lindos (one of the seven wise men who was an expert in aenigmas), Pythia's Oracle Divinations, etc.

Organizing the Megistian Aenigma Agon is the least we can offer, to honor and promote knowledge and wisdom, in the country that highlighted mathematics, philosophy, art of all kinds, astronomy, sportsmanship, and many more.

In parallel, there will be more important events, such as:

1. Puzzle Lecture (01/09/17, 8.15pm) by the distinguished Professor of the University of Crete Michael Lambrou (organiser of the international Kangaroo competition in Greece, www.kangaroo.gr).

2. Exhibition (29/08/17-03/09/17, 11am-1pm and 6pm-8pm) of the spectacular Ancient Greek Mechanisms, of the world famous Kotsanas Museum (kotsanas.com).

3. Puzzle Lecture (01/09/17, 7.30pm) by puzzle collector, puzzle designer and former academic at the Univeristy of Western Australia Pantazis Houlis, who has roots from Kastellorizo (houlis.com).

4. The annual Kastellorizo Enigma Congress (KEC, since 2009). A hands on presentation of new and old mechanisms, extremely rare puzzles, and many unique prototypes (from Pantazis Houlis' collection), to inspire children and adults.

 

 

Ο Μεγίστειος Αγών Αινιγμάτων υποστηρίζεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πέρα από τα Σύνορα.
The Megistian Aenigma Agon is supported by the International Documentary Festival Beyond the Borders.

Πίσω στην κεντρική σελίδα του ΜΑΑ / Back to the main MAA page

Πίσω στο Kastellorizo.net / Back to Kastellorizo.net

© Copyright 2017 M.A.A.